Phạm Văn Đức

Do trước đây bạn bè chỉ dẫn tự chạy quảng cáo không bài bản nên chi phí của tôi tốn rất nhiều mà chưa tối ưu được chiến dịch hiệu quả quảng cáo và khách hàng thấp. Từ buổi đầu tiên của khóa học tối đã biết chỉnh sửa chiến dịch bài bản, tối ưu được từ khóa cũng như tối tượng khách hàng. Tôi sẽ theo học tiếp những khóa học khác của GSB để nâng cao thêm kiến thức và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mình.

Chat Facebook